Eğitim Programı İçeriği

Eğitim Programlarına Geri Dön


 

Uygulamalı Muhakkiklik ve Bilirkişi Eğitimi 
Eğitici : Av. Mustafa KORKMAZ
Tarih : 9.06.2015 - 12.06.2015
Yer : Gaziantep Sağlık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
Ücret :
 
 

 1. Kamu sektörü, önceden öngörülebilir, çerçevesi yasal kurallarla çizilmiş bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Bu sektör, ast-üst, amir-memur dikleminde kendi içinde; soyut “devlet” in somut ve devasa bir yatay organizasyonu olarak ülke genelinde yayılmıştır.
 2. Her organizmada olduğu gibi bu yapının da kendine has hastalıklara düçar olma ihtimali her an muhtemeldir. İstenmeyen böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tekrar eski sağlıklı haline dönebilmesi için ihdas edilen veya mevcut olanlarını ıslah eden yasal düzenlemeler yazılan reçeteler mesabesindedir. Ancak nasıl ki sadece reçete yazılmakla bir rahatsızlığın tedavisi mümkün olmayıp o reçetenin uygulanması elzemse, yasal düzenlemeler yapılmakla da kamudaki illetleri izale etmek mümkün değildir. Kısaca, yasal düzenlemeler gerekli; ancak yeterli değildir. Bu düzenlemeler en az hatayla hayata geçirilmeli ve idame ettirilmelidir.
 3. Alınan eğitim, reçetede yazılanların nasıl uygulanacağını konu edinir. Aksi halde reçetede yazılı olan antibiyotiğin doz aşımına, draje-oral uygulamanın damar yoluna evrimleşmesi gibi beter sonuçlar doğup fayda vermesi gereken bünyeyi perişan edebilir.
 4. Bizler, ülke insanının sağlıklı bir bünyeye sahip olması için çırpınan kamu sağlık sektöründe görev yapan personelin uygulaması gereken mevzuatın kendine, diğer mesai arkadaşına, amirine, maiyetine ve en önemlisi de hizmet alan halkına faydadan çok zarar vermesinin, istenmeyen sonuçlara yol açmasının ancak ve ancak bu konuda alınacak tutarlı, kapsamlı ve güncel bir eğitimle önlenebileceğine inanmaktayız.
 5. Vereceğimiz eğitim öncesinde yapılacak sınavla eğitime katılanların halihazır bilgi seviyesi ortaya çıkarılacak, sonuçlar eğitimde hangi konularda sıklet merkezi oluşturulacağı tespit edilerek eğitim sonrası arzulanan seviyeye ulaşılacaktır.
 6. Eğitim sürecinde kursiyerlerin katılımını, ilgisini ve ciddiyetini; eğitim alınmasını planlayan kurumun ise eğitim sonrası neticeyi görebilmesini temin amacıyla eğitim sonrası da sınav yapılması kurumun takdirindedir.

Kapsam ve Kavramlar

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri

Mevzuatın Hiyerarşik Tahlili

 • Anayasa
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • Ceza Muhakemesi Kanunu
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
 • Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği
 • Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin İle Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı Ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Konulu Bakanlar Kurulu Kararı

Personel Sınıflandırması

 • Memur:
 • Sözleşmeli Personel:
 • Geçici Personel:
 • İşçiler:

DİSİPLİN HUKUKU

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller:

 • Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
 • Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
 • Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
 • Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:

Disiplin Kurullarının Görev Alanları:

Disiplin Cezalarına itiraz:

Haksız Fiile Maruz Kalma / Kusur Halinde Karşılaşılabilecek Ceza Maddeleri

 • Kasten Öldürme
 • Kasten Yaralama
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi
 • Hakaret
 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme
 • Mala Zarar Verme
 • Resmi Belgede Sahtecilik
 • Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek
 • Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması
 • Görevi Kötüye Kullanma
 • Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması
 • Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Veya Tercümanlık
 • Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi Veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs
 • Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi
 • Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs
 • Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik
 • Yasaklanan Bilgileri Temin

Dikkat Edilecek Hususlar

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Soruşturmaya Başlamada Zaman Aşımı:

Ceza Vermede Zaman Aşımı:

Disiplin Cezalarının Uygulama ve Karar Süresi

Disiplin Cezalarının Memura Etkisi:

Soruşturma Tekniği

Disiplin Soruşturması Açma Yetkisi

Yemin ve Yemin Tutanağı

Yeminli Katip Atama

Müdafi Yardımı

Örnek Yargı Kararları

Ön İnceleme Raporu Hazırlanma Süreci Dikkat Edilecek Hususlar

Soruşturma Dosya İçeriği Evrak Örnekleri Raporlar ve Örnekleri

 • İnceleme Raporu:
 • Soruşturma Raporu:
 • Ön İnceleme Raporu:
 • Tevdi Raporu:
 • Tazmin Raporu:

Örnek Olay ve Mesele Çözümü

4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖN İNCELEME

Ön inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili merciler

Olayın yetkili mercilere iletilmesi

İhbar ve şikâyet

Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor

Süre İtiraz/İştirak halinde işlenen suçlar

Soruşturma/Re'sen Dava Açılacak Haller

Ön İnceleme Raporu Hazırlanma Süreci

Ceza Muhakemesi Kanunu’ na Göre

 • Tanıklık

 • İstinabe Yoluyla Tanık Dinleme

 • Tanıklıktan Çekinme

 • Meslek Ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme

 • Kendisi Veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme

 • Yemin Verilmeyen Tanıklar

 • Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi

 • Tanıkların Dinlenmesi

 • Tanıklara Yemin Verilmesi

 • Yeminin Biçimi

 • Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır Veya Dilsizin Yemini

 • İfadenin Tarzı

 • İfade Almada Yasak Usuller

 • İfade Almanın Esasları

 • Soruşturmanın Gizliliğinin Uygulanması

Dikkat Edilecek Hususlar

Muhtemel Suçlara Ait Suç Unsurları ve Yorum

Ön İnceleme Raporunun Bölümleri

Evrak Örnekleri Raporlar ve Örnekleri

Örnek Olay ve Mesele Çözümü

BİLİRKİŞİLİK

Ceza Muhakemesi Kanunu’ na Göre

 • Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler

 • Bilirkişinin Atanması

 • Bilirkişi Olarak Atanabilecekler

 • Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü

 • Atama Kararı Ve İncelemelerin Yürütülmesi

 • Bilirkişi Raporu,

 • Uzman Mütalaası

 • Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması

 • Bilirkişinin Reddi

 • Bilirkişilikten Çekinme,

 • Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler

 • Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem

 • Bilirkişinin Dosyaya Bakamayacağı Hâller

 • Bilirkişinin Reddi Sebepleri Ve Ret İsteminde Bulunabilecekler

 • Zorla Getirme

 • Doğrudan Soru Yöneltme

 • Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ na Göre

 • Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi

 • Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması Ve Reddi

 • Bilirkişinin Yetkileri

 • Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti Ve Rapor

 • Bilirkişi Raporunun Verilmesi

 • Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu

Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu
...İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.