IPA Sosyo-ekonomik Ortaklık Programı EuropeAid/129637/C/ACT/Multi
Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Katılım Öncesi Yardım Aracı tarafından mali destek verilecek ortaklık projeleri için teklifleri beklemektedir. 

Bu Teklif Çağrısının amacı bölgede yer alan ve sosyo-ekonomik konularda faaliyet gösteren  STK’lar arasında ve AB’deki benzer kuruluşlar ve kamu kurumlarıyla bölgesel düzeyde güçlü ortaklıklar oluşturmanın yanı sıra STK’ların şeffaflık ve hesap verebilirliğinin arttırılmasıdır. 

Projeler aşağıdaki konulardan bir ya da birkaçını ele alarak AB müktesebatı bakımından öncelikli alanlarda uygulanmalıdır; 

  • İşyeri sağlığı ve güvenliği;
  • Tüketicinin korunması da dâhil olmak üzere ürün güvenliği;
  • Rekabet edebilirlik ve innovasyon (araştırma ve geliştirme);
  • İşletmelerin ve sektörlerin özelleştirilmesi, rasyonalizasyonu ve yeniden yapılandırılması;
  • Çevre ve enerjinin rasyonel kullanımı;
  • Şirketlerin sosyal sorumluluğu ve
  • Savunmasız grupların sosyal içerilmesi (kadınlar, azınlıklar, engelliler vb.’nin entegrasyonu).

IPA Yararlanıcıları ve AB’ye Üye Ülkelerin yanı sıra Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı  (AKOA)  ortakları, veya Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne üye bir ülke (AEB)   ya da uluslararası düzeyde hükümetler arası örgütler de bu projelerde yer alabilir.  

Başvuru Sahipleri için kapsamlı Rehber’e buradan ulaşılabilir;

Tekliflerin son teslim tarihi 06 Mayıs 2010’dur. Dokümanı biçiminde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. (Dosya Boyutu : 281 KB)