Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 18.966.293 TL’dir. Bu tutarın 11.966.293 TL’si kar amacı güden kuruluşların, 7.000.000 TL’si kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların kullanımına ayrılmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına ve bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren ve süresi 12 ayı geçmeyecek projeler uygun proje olarak kabul edilir.

Program ve başvuru belgeleri ile ilgili ayrıntılar için:
http://www.izka.org.tr/destekler/tarim-ve-kirsal-kalkinma-mali-destek-programi-2/

Bu programın öncelikleri şunlardır:

 • Öncelik 1:Tarımsal Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi
 • Öncelik 2: Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Öncelik 3: Hayvancılık, su ürünleri ve seracılıkta üretim altyapısının modernizasyonu ve ortak teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

Kimler Başvurabilir?

Program dâhilinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

 1. Kaymakamlıklar, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 2. İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köy Muhtarlıkları
 3. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler
 4. Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri
 5. Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.)
 6. 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler
 7. 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri
 8. 4631 sayılı Hayvan Islah Kanuna göre kurulmuş birlikler

Bütçe ve Destek Miktarı

Bu program kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kullanımına ayrılan toplam bütçe 7.000.000 TL’dir

Program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.

Asgari Tutar: 30.000 TL

Azami Tutar: 450.000 TL

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olan destek projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve  % 75 ’inden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kar Amacı Güden Kuruluşlar

Kimler Başvurabilir

Program dâhilinde kar amacı güden kuruluşlar kapsamında uygun başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen koşulların tümüne uyması gerekmektedir.

 1. KOBİ tanımına uyan (iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan) gıda ve içecek sanayi işletmesi olması
 2. Sermayesinin veya oy haklarının en fazla %25’inin KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olması
 3. İzmir’de yasal olarak kayıtlı ve faal olması
 4. Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması
 5. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi dolmuş veya ödenmemiş hiçbir sosyal sigorta primi ve vergi borcu olmaması
 6. Proje faaliyetinin proje sunan kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 7. Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Bütçe ve Destek Miktarı

Bu program kapsamında kar amacı güden kuruluşların kullanımına ayrılan toplam bütçe 11.966.293 TL’dir

Program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.

Asgari Tutar: 30.000 TL

Azami Tutar: 450.000 TL

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olan destek projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve  % 50’sinden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

 

Son başvuru tarihi: 26.03.2010