Finansman Kararı

 

Firmanın başarısının, hatta varlığını sürdürmesinin, üretime devamının, duran ve dönen varlıklara  yatırım yapma gücü ve isteğinin, büyük ölçüde, izlediği ve izlemekte olduğu finansal politikasına, aldığı finansal kararlara bağlı olduğu ileri sürülmektir.

 

Her finansal karar para, zaman, risk gibi üç önemli faktörü içerir. Finans kuramı esas itibariyle, gelecekteki alternatif para girişlerinin değerlendirilmesi ile ilgilidir. Geleceğin belirsizliği, bu konuda hata olasılıklarını artırır. İyi bir finansal planlama yapılamaması, firmaların başarısızlık nedenleri arasındadır.

 

Finansmanın; yönetim fonksiyonlarının en önemlilerinden biri olduğu, finans fonksiyonu gereği yerine getirildiği takdirde,diğer alandaki yönetim hatalarını kısmen de olsa giderilebileceği görüşünün de büyük payı vardır. Firmanın üretim ve pazarlama çabalarında bir gerileyiş gözlendiği durumda, finansmana ilişkin kararlarla bu bölümlerin etkinliği arttırılabilir. Bir firmanın başarısı için, sağlıklı finansman kararları gereklidir. Ancak  bunun her zaman için yeterli olmadığı gözden kaçırılmamalıdır.İyi bir finansal yönetim ve stratejik planlama, tüm işletme sorunlarının çözümü için her zaman yeterli olmamaktadır.

 

Finansal yönetimin en önemli konularından biri de, işletmenin varlıklarını hangi kaynaklar ile finanse edeceğidir. Örneğin firmanın yatırımlarını borçla mı, yoksa öz kaynakları ile mi finanse edeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Burada da yine uygulanacak politika beklenen getiriyi artırırken, riski de azaltmaktır.

 

Firma yöneticisinin kararları; firma pazar değerinin en çoklanması amacını taşır. Bu amaca ait hemen hemen tüm finansal kararlar, firmanın gelirleri, karlılığı ve risk düzeyinin tahminine yöneliktir. Finans yöneticisi alacağı kararlarda tamamen bağımsız değildir. Belli kısıtlar altında karar vermek durumundadır. Elbetteki bu kısıtların en önemlisi yasaların çizdiği çerçevedir. Bunun yanı sıra bir üretim işletmesi için başka bir kısıt da, çevre korumaya ilişkin unsurlardır.

Ayrıca sosyal sorumluluk kavramı da bir tür kısıt oluşturmaktadır.

 

Yöneticinin kararlarını ise şunlar oluşturmaktadır: firmanın endüstri kolu, firmanın büyüklüğü,mevcut teknoloji düzeyi, sermaye yapısı likidite durumu ve geleceğe dönük projeler vs.

Finans yöneticisinin kararlarının, firmanın pazar değeri maksimizasyonu açısından taşıdığı önem açıktır. Dolayısıyla yatırımcının serveti üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Bir firmanın pazar değeri, firmanın gelecekte sağlayacağı nakit akımları ile, nakdin elde edilmesindeki risk derecesine bağlıdır. Firma içinde karlılığı artırmak amacıyla alınan kararlar riski de artırmaktadır. Finansal yönetici alacağı kararlarda, firmanın pazar değerini en çoklayacak biçimde karlılık ve risk arasında denge kurmalıdır.