çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Kapasiteler Özel Programı (Capacities)

Yazdır


Kapasiteler Özel Programı dahilinde Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir. Kapasiteler Özel Programı kapsamında, araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve en uygun kullanımının sağlanması, Avrupa genelindeki araştırma potansiyelinin değerlendirilmesi, KOBİ’ler yararına olan araştırmaların teşviki, toplumun ve bilimin birbirine yakınlaştırılması, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi bölgelerinin geliştirilmesi gibi hususların desteklenmesi planlanmaktadır.

Komisyonun 4,217 milyar € tutarında bütçe ayırmayı öngördüğü bu özel program, önceki çerçeve programlarındaki faaliyetlerin desteklenmesi, devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır ve dahilindeki araştırma ve yenilik alanları aşağıdaki gibidir:


 1.Araştırma Altyapıları
 2.KOBİ Yararına Araştırmalar
 3.Bilgi Bölgeleri
 4.Araştırma Potansiyeli
 5.Toplumda Bilim
 6.Araştırma Politikalarının Gelişimi
 7.Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

Araştırmaların etik, sosyal, yasal, geniş kültürel yönleri ve uygulamaları; bilimsel ve teknolojik araştırmaların sosyo-ekonomik etkileri Kapasiteler Özel Programı dahilinde gerçekleştirilmesi öngörülen olan diğer aktiviteler oluşturmaktadır. Kapasiteler Özel Programında aşağıdaki hususların sağlanması suretiyle Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneğinin geliştirilerek etkin kullanımı planlanmaktadır:

    * Araştırma altyapılarının gelişim ve kullanımının en etkin hale getirilmesi,
    * KOBİ’lerin inovasyon ve araştırmadan yararlanma kapasitelerinin güçlendirilmesi,
    * Bölgesel araştırma yürüten kesimlerin gelişiminin desteklenmesi,
    * AB araştırma potansiyelinin ortaya çıkarılması.

7.ÇP Kapasiteler Özel Programı, Avrupa Araştırma Alanının zayıf öğelerinin güçlendirilmesi, böylelikle Avrupa araştırma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılabilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesine yönelik eylemleri belirleyen sosyo-ekonomik etkenler ise şunlardır:
 
    * AB’nin genişleme süreci ve sonuçları
    * Avrupa’nın değişik bölgelerinin Ar-Ge altyapıları arasında gelişmişlik farkı bulunması
    * KOBİ’lerin inovasyon, araştırma ve geliştirme alanında desteğe ihtiyaç duymaları
    * Uluslararası işbirliği gereksinimi
    * Toplumun bilim konularına ilgisizliği

Bu alandaki faaliyetlerle AB politikalarının geliştirilmesine destek olunması ve İşbirliği Özel Programının eşgüdüm aktivitelerini tamamlayıcı rol üstlenilmesi de hedeflenmektedir. Bu çerçevede şu hususlar planlanmaktadır:
 
    * Avrupa bilim sisteminin iyileştirilmesi
    * Sanayi stratejilerinin ve araştırmayla ilgili kamu politikalarının değerlendirilmesi
    * Araştırma politikalarının eşgüdümü

Araştırma Altyapıları

Araştırma Altyapıları, Avrupa çapında tanınmış bir laboratuvar, araştırma merkezi veya bir veritabanı olabilir. Araştırma Altyapıları Programı kapsamında, araştırmalarınız için Avrupa çapında ender bulunan laboratuvarlardan ve araştırma olanaklarından hemen yararlanabilirsiniz.

Araştırma Altyapılarını kullanmak için neler yapmanız gerekiyor?

1. Herşeyden önce araştırma alanınıza uygun kullanabileceğiniz bir altyapıyı bulmanız gerekiyor. Aramak için sayfanın en altındaki Araştırma Altyapıları listesinden kendi alanınız ile ilgili olana tıklayınız; bu sayfadan altyapıların web adreslerini ve varsa broşürlerini bulabilirsiniz.
Önemli not:  Uluslararası kullanıma (Transnational Access) imkan veren altyapı projelerinin çoğu birden fazla merkezi biraraya getiren türden (Integrating Activities) olduğundan, projenin web sayfasına girdiğinizde bunlardan hangilerini kullanabileceğinizi bulmanız gerekiyor. Bu amaçla projelerin ana sayfasında “Transnational Access”  adını taşıyan bağlantıyı izlemeniz yeterli olacaktır. Bu sayfadan kullanabileceğiniz altyapıların herbirine erişip incelemenizi yapabilirsiniz.

2. Kendi araştırmanıza uygun altyapı(lar) bulabildiyseniz artık başvuru işleminize başlayabilirsiniz. Nasıl başvuru yapacağınız altyapı projesinin web sayfasında verilmiştir. Genelde yapacağınız çalışmayı kısaca anlatacağınız birkaç sayfalık proje teklifi ve uygulama planı hazırlamanız gerekmektedir.
Önemli not: Altyapı projesi yukarıda belirttiğimiz türden birden fazla merkezi içeriyor olsa bile başvuruyu tek bir yere (genelde proje koordinatörü veya sırf kullanım için atanan bir koordinatör) yapacaksınız. Koordinatörün e-posta adresine altyapıların internet sayfasından rahatça ulaşabilirsiniz.

3. Araştırma alanınıza uygun bir altyapının bulunması ve başvuru aşamalarında size yardımcı olabilmemiz ve Türkiye’den ne kadar araştırmacının bu olanaktan ne ölçüde yararlandıklarını izleyebilmemiz için lütfen bize bir e-posta gönderin. ncpinfra@tubitak.gov.tr


Bazı önemli hatırlatmalar:

  * Kullanım başvurunuzu, herhangi bir çağrıyı beklemeden, istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

  * Başvurunuzu tek başınıza veya birlikte araştırma yaptığınız grup için yapabilirsiniz; genelde grup kullanımı olmaktadır. Örneğin, bu şekilde doktora öğrencilerinize de altyapıyı kullanma olanağı sağlayabilirsiniz.  

  * Araştırma projenizin çerçeve programı ile bir ilişkisinin olması gerekmiyor;  kendi araştırmanızın bir parçasını bulduğunuz altyapıda sürdürebilirsiniz.

  * Seçtiğiniz altyapının kullanımı için tüm masraflarınız (yol giderleri, per diem, vb) proje koordinatörü tarafından karşılanacaktır. Başvurunuzu yaparken hazırlayacağınız proje teklifinde uygulama maliyetleri yer alacaktır.

  * Kullanım süreniz yapacağınız deneyin/araştırmanın türüne göre birkaç haftadan  2-3 aya kadar sürebilir ve birden fazla ziyareti içerebilir.


Araştırma Altyapıları Listesi

    * Physics and Analytical Facilities
    * Engineering, Energy & Nanotechnologies
    * Computational Sciences, Mathematics, Socio-Economic Sciences and Humanities
    * Life Sciences and Biotechnologies
    * Environment and Earth Sciences

CORDIS sayfasında yer alan komisyonca desteklenen ve araştırmalarınız için istediğiniz zaman kullanabileceğiz altyapıların listesine  http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Dokümanlar

KOBİ Yararına Araştırmalar

KOBİ’ler AB için neden önemlidir?
2005 yılında tekrar gözden geçirilip düzenlenen ve “Yenilenmiş Lizbon Stratejisi” adını alan strateji ile AB sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyümeyi ve istihdamı artırmayı hedeflemektedir. “Büyüme” ve “istihdam” hedeflerini gerçekleştirmek için kilit unsurlardan bir tanesi de KOBİ’lerdir.

AB bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 25 milyon KOBİ, 100 milyon kişiye istihdam sağlamakta ve Avrupa Gayri Safi Milli Hasılasının 2/3’ünü yaratmaktadır. Bunun yanında yenilikçi ve esnek yapıları ile KOBİ’ler yeni teknolojilerin yaratılması ve özümsenmesine de büyük katkıda bulunmaktadırlar.

Bütün bu sebeplerden dolayı KOBİ’ler AB için özel öneme sahiptirler ve AB esnek ve yenilikçi yapılarını koruyabilmeleri ve bunu rekabet unsuru olarak kullanabilmeleri için KOBİ’leri desteklemektedir.

Bütün KOBİ’ler katılabilirler mi?
Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm KOBİ’ler 7.ÇP projelerine katılabilirler:

 

İşletme Ölçeği En Fazla Çalışan Sayısı Yıllık Net Satış Hasılatı (Turnover) Yıllık Bilanço (Balance Sheet) Bağımsızlık
Orta  işletme < 250 ≤ 50 milyon Avro ≤ 43 milyon Avro Başka firma hissesi %25’i geçmeyecek
Küçük İşletme < 50 ≤ 10 milyon Avro ≤ 10 milyon Avro Başka firma hissesi %25’i geçmeyecek
Mikro İşletme < 10 ≤ 2 milyon Avro ≤ 2 milyon Avro Başka firma hissesi %25’i geçmeyecek

 

 KOBİ’lerin 7. Çerçeve Programları’ndan Faydalanma Yolları
7.ÇP’nin KOBİ’ler için önemli bir özelliği Dünya Ticaret Örgütü’nün izin verdiği en yüksek hibe destek oranlarının KOBİ’ler tarafından kullanılabilmesidir. Büyük sanayi kuruluşları 7.ÇP’de Ar-Ge harcamalarının %50’sini talep edebilirken, KOBİ’ler %75’ini ve toplam harcamalarında %80’i aşkın oranlarda finanse edebilmektedirler.

7.ÇP’nin KOBİ’lere sunduğu fırsatlar programın 3 temel bileşeni üzerinden gerçekleşmektedir:

İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar Avro):
Bu program özellikle yüksek Ar-Ge potansiyeline sahip, kendi Ar-Ge’sini kendi yapan KOBİ’ler için çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu özel programda, 10 tematik alan altında konu güdümlü olarak gerçekleştirilen, ana hatları AB Komisyonu tarafından belirlenmiş olan araştırma projeleri desteklenmektedir.

Komisyon bu başlık altında dağıtılacak hibelerin belli bir bölümünün, projelerde ortak olunması yolu ile KOBİ’lere ayrılması öngörülmektedir. Bu oluşturulacak konsorsiyumlar içerisinde KOBİ oranı ve aldıkları hibe miktarları yüksek olan ortaklıkların daha olumlu değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu sebeple ortaklıklar kurulurken KOBİ’lerin konsorsiyumlara katılımına daha sıcak bakılmaktadır.

Kişiyi Destekleme Özel Programı (4,7 milyar Avro):
Bütçesi 4.7 milyar Avro olan bu başlık altında araştırmacıların mesleki gelişimi ve hareket imkanlarının arttırılması amacını taşıyan çağrılar açılmaktadır.

Kişiyi destekleme özel programı altında “Üniversite-Sanayi Ortaklığı” çağrıları KOBİ’leri özellikle ilgilendirmektedir. Bu başlık altında KOBİ’ler deneyimli araştırmacıları kısa ve orta vadede istihdam etme imkanı bulabileceklerdir. KOBİ’ler Ar-Ge için gerekli olan kalifiye araştırmacıları bu vesile ile temin edebilirler.

Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar Avro):
4.2 milyar Avro bütçeye sahip “Kapasiteler özel programı” Ar-Ge için gerekli olan altyapıları desteklemek amacını taşımaktadır.

Bu başlık 7 alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar arasında “KOBİ’ler yararına araştırma” ismini taşıyan bu başlık 1.336 milyar Avro bütçeye sahiptir.

KOBİ’ler YARARINA ARAŞTIRMA

“KOBİ’ler yararına araştırma sadece KOBİ’leri hedefleyen Kapasiteler Özel Programı altındaki bir başlıktır. Programın genel yapısı KOBİ ve KOBİ’ler adına KOBİ birliklerinin Ar-Ge ihtiyaçlarını dışarıdan satın alması üzerine kurulmuştur. Bu yapı 2 hedef kitlenin etkileşiminden oluşmaktadır:

  • KOBİ’ler veya KOBİ birlikleri
  • Ar-Ge Sağlayıcıları

 

 

* Fikri Mülkiyet Hakları

Bu ilişki KOBİ’lerin (veya KOBİ’ler adına KOBİ birliklerinin) ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge ihtiyaçlarını belirlemesi ile başlar. KOBİ’lerin ayakta durabilmek ve rekabetçi yapılarını koruyabilmek için Ar-Ge ve teknolojiye ihtiyaçları vardır. Burada hedeflenen KOBİ kitlesi düşük ya da orta düzeyde Ar-Ge potansiyeline sahip KOBİ’lerdir. Bunun yanı sıra ana yetenek alanlarını dışarıdan teknoloji satın alarak geliştirmek isteyen yüksek teknoloji KOBİ’leri de bu programdan büyük fayda sağlayabilirler.

Ar-Ge sağlayıcıları olarak isimlendirilen kitle ise üniversiteler, araştırma enstitüleri, büyük sanayi firmaları ve Ar-Ge yapabilme yeteneğine sahip yüksek teknoloji KOBİ’lerinden oluşmaktadırlar. Bu kesimin ise yüksek bir araştırma ve teknoloji geliştirme potansiyeli vardır, ancak maddi kaynaklara gereksinim duyarlar.

KOBİ ve KOBİ’ler adına KOBİ Birlikleri bu program kapsamında Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Bununla birlikte Ar-Ge sağlayıcıları da vermiş oldukları hizmet bedelini temin etmektedirler. Bunu bir müşteri-satıcı ilişkisine de benzetmek mümkündür. Müşterilerin (KOBİ’lerin) ihtiyacı olan hizmet Ar-Ge’dir, ve bu hizmeti satıcı olarak nitelendirilen Ar-Ge sağlayıcılardan temin etmektedirler. Ayrıca programın ana hedefinden sapmaması için projeye verilen AB katkısının, Ar-Ge sağlayıcıların faturaladıkları Ar-Ge hizmet bedelleri toplamının %110’undan fazla olamayacağı yönünde bir sınır konulmuştur.

“KOBİ’ler yararına araştırma”lar programın yaptığı temel işlev, bu iki kitleyi bir araya getirmek, KOBİ’lerin Ar-Ge sağlayıcılarından aldığı hizmetleri fonlamaktır. Bu hizmetlerin karşılığında ise KOBİ’ler kendilerini güçlendirmek için ihtiyaç duydukları Ar-Ge birikimine ve yine bu amaçla proje bittikten sonra ortaya çıkan sonuçların Fikri Mülkiyet Haklarına sahip olurlar.

    1.       KOBİ’lere yönelik araştırma: KOBİ’lere yönelik araştırma projelerin kısa vadeli olması ve amaçlarının KOBİ’lerin yenilik ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanması beklenmektedir.

    2.       KOBİ Birliklerine yönelik araştırma: Belirli sanayi sektörlerindeki pek çok KOBİ’nin ortak sorunlarına teknik çözümler getirmeye ilişkin olarak proje üreten KOBİ birliklerini desteklemeyi hedeflemektedir. KOBİ birliklerine yönelik projelerde araştırma sonuçlarının üyelere yayılması gibi etkinlikler de bulunmaktadır.

 

  KOBİ’lere yönelik Araştırma KOBİ Birliklerine yönelik Araştırma
Süre 1 – 2 sene 2 – 3 sene
Ortak Sayısı 5 – 10 10 – 15
Bütçe 0.5 – 1.5 milyon € 1.5 – 4 milyon €

 

 KOBİ’ler Yararına Araştırmanın Temel Avantajları

1.
7. ÇP altındaki diğer alanlardan KOBİ’lerin faydalanabilmektedirler. Özellikle “İşbirliği Programları” altına kendi teknolojilerini kendileri geliştiren KOBİ’lerin stratejik işbirlikleri oluşturması ve projeleri için hibe destek almaları mümkündür.
2.
Kapasiteler özel programı altındaki KOBİ’ler yararına araştırma başlığı sadece KOBİ’lere ve Ar-Ge sağlayıcılara yöneliktir. Minimum katılım koşulları sağlanırsa diğer kuruluşlar da projelerde yer alabilir fakat bu durum, projede KOBİ’lerin önceliğini azaltmadan gerçekleştirilebilmektedir.
3.
7. ÇP’nin önemli bir kısmını oluşturan “İşbirliği Özel Programları” tematik alanlar bazlı ve konu güdümlüdür, fakat “KOBİ’ler yararına araştırma”da ise konu güdümü ve alan kısıdı yoktur. KOBİ’lerin araştırma ve teknoloji geliştirme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik herhangi bir alanda ve herhangi bir konuda proje sunulabilmektedir.
4.
“KOBİ’ler yararına araştırma”da projeler sonucunda ortaya çıkan fikri mülkiyet hakları varsayılan durumda KOBİ’lerde kalır. KOBİ’ler bu hakları diğer kurumlar ile paylaşmak zorunda kalmaz.

 

KOBİ’ler Yararına Araştırma Katılım Koşulları

       KOBİ’lere Yönelik Araştırma Katılım Koşulları

  -
Birbirinden bağımsız en az 3 KOBİ, 3 farklı üye ya da asosye ülkede kurulmuş
  -
Diğer ortaklardan bağımsız 2 tane Ar-Ge sağlayıcı

       KOBİ Birliklerine Yönelik Araştırma Katılım Koşulları

  -
Birbirinden bağımsız en az 3 KOBİ Birliği, 3 farklı üye ya da asosye ülkede kurulmuş
   
Ya da
  -
En az iki farklı üye ya da asosye ülkede kurulmuş iki yasal yapının birleşiminden oluşmuş ve  yine bir asosye veya üye ülkede kurulmuş en az 1 Avrupa KOBİ Birliği
  -
Diğer ortaklardan bağımsız 2 tane Ar-Ge sağlayıcı
  -
2 adet KOBİ
 

Genel Dokümanlar

 

Bilgi Bölgeleri

Kapasiteler Özel Programı Başlığı Altındaki “Bilgi Bölgeleri” alanının temelde amacı “Bölgeler arasındaki Ar-Ge farklılıklarını ortadan kaldırarak Avrupa’nın rekabet gücüne katkıda bulunmaktır”.

Bu genel hedefe ulaşmak için;

* Avrupa genelinde ileri araştırma altyapılarına sahip bölgelerin oluşturulması ve varolan  bölgelerin  geliştirilmesi,
* Bölgesel araştırma girişimlerinde yer alan aktörlerin (üniversite, araştırma merkezi, sanayi) bir araya getirilmesi, gelişmiş bölgelerin daha az gelişmiş bölgelere destek olması;
* Genellikle kamu ve özel sektör kuruluşları arasında oluşturulan küme yapılanmalara destek sağlanması, öngörülmektedir.


Bilgi Bölgeleri başlığı altında talep ve sorun odaklı projelerin desteklenmesi tasarlanmakladır;

Desteklenmesi Planlanan başlıca birincil etkinlikler:

    * Araştırma önceliklerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulanması,
    * Rehberlik,
    * Bütünleşmeyi geliştirecek nitelikteki girişimler.

Desteklenmesi Planlanan ikincil etkinlikler:


    * Sistematik karşılıklı bilgi değişimi,
    * Benzer projeler arasındaki etkileşim,
    * İlgili diğer topluluk programlarıyla yürütülecek ortak etkinliklerdir.

 

Bilgi Bölgeleri Alanı Dokümanları
 

Bilgi Bölgeleri alanının son çağrısı "REGIONS-2009-1", 27 Ocak 2009 tarihinde kapanmıştır. Yeni açılacak olan çağrının 2009 sonbahar aylarında açılması ve REGIONS-2009-1 çağrısına önemli ölçüde benzer olması öngörülmektedir. Bu bu alanda bir proje hazırlığı içerisindeyseniz bu çağrının ve diğer eski çağrıların dokümanlarından faydalanmak isteyebilirsiniz.

Özellike REGIONS-2009-1 çağrısının "Çalışma Programını" incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca ilk defa "Bilgi Bölgeleri" kavramını duyuyorsanız "Genel Dokümanlar" kısmındaki "Bilgi Bölgeleri Sunumu"ndan da faydalanabilirsiniz.

Genel Dokümanlar

- Bilgi Bölgeleri Sunumu

Eski Çağrılara Ait Dokümanlar

REGIONS-2009-1 Çağrısı için:

- Çağrı Özeti
- Çalışma Programı
- Başvuru Kılavuzu
 

Diğer dokümanlara ve bu çağrı ile ilgili diğer detaylar için çağrının CORDIS sitesindeki duyurusuna bakabilirsiniz.

Araştırma Potansiyeli
Araştırma Potansiyeli konusu incelendiğinde AB’nin yakın dönemde gerçekleştirdiği genişleme hareketinin bu alanda belirleyici etkenlerden biri olduğu değerlendirilmektedir. Mevcut araştırma olanakları, özellikle az gelişmiş bölgelerde etkin kullanılamamaktadır. Desteklerle, bu bölgelerde bulunan araştırmacı ve kurumların araştırma potansiyellerini geliştirebilmeleri ve Avrupa Araştırma Alanı’na katkıda bulunmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda stratejik ortaklıkların, kamu ve özel sektördeki araştırma gruplarının işbirlikleri ve gelişmiş ve gelişmekte olan Avrupa bölgelerindeki grupların eşgüdüm içinde işbirliklerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Araştırma Potansiyeli Etkinlik alanı kapsamındaki eylemler yeni Uyum Politikası (Cohesion Policy 2007-2013) kapsamında Avrupa Sosyal Fonu tarafından gerçekleştirilecek eylemleri de tamamlayıcı nitelikte olması, hem AB hem de Ulusal düzeyde kurulacak ortaklıkların uzun vadedeki etkilerine özel önem verilmesi planlanmaktadır.


Araştırma Potansiyeli kapsamında aşağıdaki etkinliklerin desteklenmesi öngörülmektedir:

    * Bilgi Birikimi ve Deneyimlerin Paylaşımı / Değişimi,

    * Deneyimli araştırmacıların araştırma merkezlerinde konuşlandırılması / aynı zamanda yurt dışına giden insan kaynağının geri kazanımı,

    * Araştırma Donanımı / Malzemelerinin kazanımı ve geliştirilmesi,

    * Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi dağılımını destekleyen etkinlikler,

    * Seçilen merkezlerin tanıtılması ve yayılmasına yönelik etkinlikler.
 
Araştırma Potansiyeli Etkinlik alanı çerçevesinde herhangi bir şekilde fona başvurmamış olan merkezler de kendi araştırma kalitelerinin ve altyapılarının seviyesini tespit etmek üzere bağımsız değerlendiricilerden yararlanabileceklerdir.

2009 Yılı Çağrı Dokümanları (13 Şubat 2009 tarihinde kapanmıştır)

"Araştırma Potansiyeli" (RegPot) alanında şu anda mevcut çağrı bulunmamaktadır. Ancak 2009 sonbahar aylarında açılacak olan yeni çağrıların içerik olarak REGPOT-2009-1 çağrısına önemli ölçüde paralel olması beklenilmektedir. Bu nedenle projenizi geliştirme aşamasında bu eski çağrının dokümanlarından faydalanmak mümkündür.

13 Şubat 2009 tarihinde kapanan REGPOT-2009-1 ve REGPOT-2009-2 kodlu "Araştırma Potansiyeli" alanı çağrılarına ilişkin dokümanlara ve alanın kapanmış olan diğer eski çağrılarına ait dokümanlara aşağıdaki bölümlerden ulaşabilirsiniz.

Projenizi hazırlama aşamasında faydalanmanız gereken en önemli doküman REGPOT-2009 çağrılarının "Çalışma Programı" olacaktır. Ayrıca ilk defa proje hazırlama hazırlığı içerisindeyseniz, özellikle RegPot projelerinden ne beklenildiğini öğrenmek için genel dokümanlarda bulunan "RegPot Projelerine Ön Bakış" ve "2009 Çağrıları ve Önemli Noktalar" dokümanlarını incelemenizi öneririz.

İgili çağrıların detaylarına ve ilgili bağlantılara çağrılar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Genel Dokümanlar:

REGPOT-2009-1 Dokümanları: (1. Çağrı)

REGPOT-2009-2 Dokümanları: (2. Çağrı)

 

Toplumda Bilim    
Toplumda Bilim alanının amacı, hem bilimin toplum ile, hem de toplumun bilim ile daha iyi bütünleşmesini sağlayacak destekleyici bir ortamın oluşturulmasına yardım etmektir. Bu amaçla program çerçevesinde; bilim kültürünün geliştirilmesi, gençlerin bilime yönlendirilmesi, kadın araştırmacı sayısının artırılması, bilim yönetişimi ve araştırma etiği gibi çeşitli konularda projeler desteklenmektedir.

7. Çerçeve Programında Toplumda Bilim alanı için ayrılan bütçe miktarı yaklaşık 330 Milyon Avro’dur.
Toplumda Bilim alanı kapsamında, tematik alanlara kıyasla daha küçük çaplı projeler (Support Action & Coordination Action & Small/medium Scale Research Projects) desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, Toplumda Bilim alanında görece daha küçük bütçeli ancak daha fazla sayıda çağrı yayınlanmaktadır. Çağrılarda işlenen ana temalar şöyledir:

1. Toplum ve Bilim İlişkisinin Yönetimi:
  - Araştırma Etiği - örn. yeni ihtiyaçların belirlenmesi, uygulamaların Avrupa çapında yaygınlaştırılması, bilim/teknolojide etik araştırmaları;
     -  Kültür ve Bilim İlişkisi

2. Potansiyelin Güçlendirilmesi:
    - Kadın ve Bilim: Bilimsel araştırmalarda kadınların rolünün güçlendirilmesi
 - Gençlik ve Bilim: Okullar, bilim merkezleri ve müzeler aracılığıyla bilim eğitiminin güçlendirilmesi yaygınlaştırılması; Bilim eğitiminde yenilikçi metotlar

3. Toplum ve Bilim İletişimi:
örn. bilim ödülleri; toplumu hedef alan bilim etkinliklerinde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi

Toplumda Bilim alanının son çağrısında (FP7-SiS-2009-1) içinde Türk ortakların yer aldığı projelerin listesine ulaşmak için tıklayınız. Söz konusu projeler Avrupa Komisyonu tarafından atanan bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmiştir.

Toplumda Bilim alanında 6. Çerçeve Programında desteklenmiş proje örneklerinin incelenmesi, bu alanda proje teklifi sunmayı veya projelere ortak olmayı planlayan araştırmacılarımız için faydalı olacaktır.

Toplumda Bilim Alanı 2008 yılı 4. çağrısı proje başlıklarına Toplumda Bilim Proje Konuları başlıklı dokümandan ulaşabilirsiniz.

Dokümanlar

Araştırma Politikalarının Gelişimi

Neden Önemli?

Araştırma faaliyetleri, günümüzde ülkeler için sadece bir avantaj değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Araştırma ve bunun sonucu olan teknoloji geliştirme faaliyetleri, insanlığın gelişimine olan katkılarının yanısıra, ülkeler ve topluluklar için de siyasi ve ekonomik güçlerini korumak ve arttırabilmek için de en büyük etkenlerden de biridir.
AB’nin araştırmaya verdiği önemin en büyük göstergelerinden biri 2000 yılında “Avrupa Araştırma Alanı” (European Research Area, ERA) kavramını oluşturması olmuştur. AB, ERA sayesinde Avrupa’da dağınık olarak bulunan araştırmacı, araştırmalara ayrılan fonlar ve araştırma altyapısı gibi araştırma kaynaklarını bir arada toplamayı amaçlamaktadır. ERA, AB’nin “Gümrük Birliği” ile bir ortak pazar  yaratmış olması ve “Euro Bölgesi” olarak tek bir para birimine geçilmesi gibi bir ölçek ekonomilerinden faydalanma yolu olarak göze çarpmaktadır.


Özetle ERA ile araştırma alanı ile araştırmacıların, teknolojinin ve bilginin serbestçe dolaşabileceği bir “iç pazar” oluşturacaktır. AB Komisyonunun ERA hakkında 2007’de yayınlamış olduğu yeşil kitapta (“The European Research Area: New Perspectives”), ERA’nın sahip olması gereken gereklilikler tanımlanmıştır. Bu gerekliliklerin temini ve ERA’nın oluşturulması için en büyük rol kuşkusuz ki Topluluk ve Ulusal Araştırma Politikalarına ve de bu politikalar arasında bir uyumun sağlanmasına düşmektedir.    

Amaçları:

AB 2005’te revize etmiş olduğu “Lizbon Stratejisi” ile “Büyüme” ve “İstihdam” odaklı bir strateji belirlemiştir. Bu stratejiyi destekleyen dayanaklardan biri de araştırmaya ayrılan payın milli hasılanın % 3’üne çıkarılması ve ERA’nın işlerlik kazanması gibi AB’yi dünyanın en büyük “bilgi odaklı” topluluğu haline getirmesi hedeflenen politikalardır.

“Araştırma Politikalarının Gelişimi” alanı, AB’nin bu hedeflerine ulaşması için gereken Ulusal ve Topluluk Politikalarının uyumlu ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için “Araştırma Politikalarının Gelişimi” alanı 3 temel amaca hizmet etmektedir:

  • Ulusal düzeydeki ve topluluk düzeyindeki araştırma politikalarının etkinlik ve tutarlılığının geliştirilmesi ve diğer politikalarla uyumlu ve tamamlayıcı hale getirilmesi,
  • Kamu sektörünce yapılan araştırmaların etkilerinin ve endüstri ile bağlarının güçlendirilmesi,
  • Kamu desteğinin artırılarak özel sektör tarafından yapılacak yatırımlarda artırıcı etkisinin güçlendirilmesi


Alanın Yapısı:

“Araştırma Politikalarının Gelişimi” alanı altında gerçekleştirilecek olan destekler iki aktivite kolu altında gerçekleştirilecektir. Bunlar:

1) Araştırma politikalarının ve stratejilerinin izlenmesi ve analizi
2) Araştırma politikalarının koordinasyonudur.

Bu aktivite alanları altındaki başlıkları incelemek gerekirse:

1) Araştırma Politikalarının ve Stratejilerinin İzlenmesi ve Analizi

1.1 ERAWATCH

ERAWATCH, ulusal ve/veya bölgesel araştırma politikaları, programları ve aktiviteleri hakkındaki bilgilere ulaşımı kolaylaştıran bütünleşik bir bilgi ağıdır. Uzun dönemde amaç, politika geliştirme çalışmaları esnasında destekleyici olacak, böylece Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşumunu destekleyecek bir stratejik zeka servisi oluşturabilmektir. ERAWATCH ile ilgili detaylı bilgiye CORDIS web sayfasından ulaşabilirsiniz.

1.2 I.R.I.M. (Industrial Research Investment Monitoring) faaliyetleri

I.R.I.M. (Endüstriyel Araştırma Yatırımlarının İzlenmesi):  Avrupa’nın endüstriyel araştırma yatırımlarının incelenmesi amacıyla bir veri tabanı oluşturulmasına ve sürekli olarak izlenmesine yönelik faaliyetler bütünüdür.
I.R.I.M. faaliyeteri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

1.3 Araştırma faaliyetleri ve bunların ekonomi üzerine etkilerini ölçen  göstergelerin geliştirilmesi ve analizi

2) Araştırma Politikalarının Koordinasyonu

2.1 OMC (Open Method of Coordination-Açık Koordinasyon Yöntemi) metodunun uygulanması yönündeki destek faaliyetleri

 OMC (Açık Koordinasyon Yöntemi), AB’nin Lizbon Stratejisi ışığında geliştirilmiş, üye ve aday ülkelerde uygulanan ulusal politikaların AB düzeyinde belirlenen hedefler doğrultusunda uyumlu hale getirilmesine yönelik kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde üye ve aday ülkeler üzerinde bir direktif, tüzük veya karar niteliği taşımayan fakat belli bir derecede bağlayıcılığı olan ölçümler doğrultusunda ülkeler ulusal reform planları hazırlar ve bu planları Komisyon’a sunmaları gerekir. Daha sonra ülkeler birbirlerini değerlendirme ve birbirlerinden örnek alma fırsatı elde ederler.  

2.2 Birçok ülke ve bölge tarafından gerçekleştirilen aşağıdan yukarıya politika koordinasyon faaliyetlerinin desteklenmesi (OMC-NET)

Dokümanlar

Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri Alanı (INCO)

Bilim ve Teknoloji (B ve T)’de uluslararası işbirliğinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır ve AB 7.Çerçeve Programı (ÇP) de buna vurgu yapmaktadır; çünkü ekonomik küreselleşme, yeni küresel oyuncuların varlığı gibi küresel zorluklar bunu gerektirmektedir.

Avrupa sanayisi, hızlı bir şekilde yükselen Çin ve Hindistan gibi ekonomilere yatırım yapmaktadır. Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerinden öğrenciler, Avrupa ve Amerika dışında da kariyer ve eğitim olanaklarını araştırmaktadır. Bunların dışında, AB’nin BM Milenyum Kalkınma Hedefleri kapsamında, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, bio-çeşitlilik gibi konularda da yerine getirmesi gereken çeşitli sosyo-ekonomik ve politik sorumlulukları vardır.


Avrupa Birliği’nin Uluslararası İşbirliği Stratejisi

Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası bilimsel işbirliği stratejisi, AB’nin dünya politikasında ulaşmak istediği hedefe paralel olarak yıllar içerisinde değişiklik göstermiştir. 1980’lerde işbirliğinden çok gelişmekte olan ülkelerin sağlık, çevre ve tarımsal üretim alanındaki problemlerini çözmeye yönelik yardımlara odaklanmış olan bu strateji, 1990’ların sonuna doğru, Ar-Ge alanındaki önemli aktörlerle yapılan ikili ve çoklu anlaşmalarla, bilimsel ve teknik açıdan bağlantıların geliştirilmesini sağlamıştır.

AB’nin uluslararası alandaki çalışmaları üç yönlüdür:

•    Sömürge geçmişi nedeniyle kültürel ve sosyal ilişkileri mevcut olan ülkelerle bilimsel ve teknolojik açıdan ortaklıklar geliştirmektedir.

•    Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından dünyadaki dengelerin değişmesi ile Avrupa, özellikle Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya ile bilimsel işbirliğini artırmayi ve bu sayede bilim ve teknoloji yönünden bir dünya lideri olmayı hedeflemektedir.

•    Hem Avrupa’daki dağınık Ar-Ge potansiyelini bir araya toplayarak Avrupa Araştırma Alanı’nı oluşturmak, hem de dünyadaki tüm araştırma aktörlerinin enerji ve birikimlerini bir araya getirerek AB’nin evrensel bir bilim ve teknoloji alanı olması için çalışmaktadır. Avrupa Araştırma Alanı, AB üye ülkelerinin uluslararası bilimsel işbirliği politikaları arasındaki eşgüdümü sağlamaya çalışmaktadır.

INCO fikir bazında küresel, program olarak bölgesel, uygulama anlamında ise yerel özelliğe sahip bir işbirliği programıdır. Ayrıca INCO’nun uluslararası araştırma personeli dolaşımına katkısı da yadsınamaz. Bilimsel mükemmeliyeti hedeflemesi, rekabetçi sistemi, içerdiği uluslararası ortaklıklar ve şeffaf yapısı, onu diğer birçok uluslararası araştırma programından farklı ve daha güvenilir kılmaktadır.

 


AB 7. ÇP’da INCO alanında; dünya çapında lider rol üstlenmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla AB’nin güçlü ve tutarlı uluslararası bilim ve teknoloji politikalarına ihtiyacı bulunmaktadır. Uluslararası bu politikanın üç amacı bulunmaktadır:

•    3. ülkelerdeki en iyi araştırmacıların Avrupa’da ve Avrupa için çalışmasını sağlayarak belirlenen araştırma alanlarında 3. ülkeler ile stratejik ortaklık aracılığıyla Avrupa’nın rekabet gücünü desteklemek

•    Avrupa’daki üniversite, araştırma kurumları ve şirketlerinin 3. ülkelerdeki ortaklarıyla temas kurmasını sağlayarak ve Avrupa dışındaki araştırma kurumlarının küresel düzeyde araştırma ortamlarına girmesini kolaylaştırarak bilgi üretimi ve bilimsel mükemmeliyeti güçlendirmek

•    Karşılıklı çıkar ve fayda bağlamında küresel niteliğe sahip veya 3. ülkelerin karşılaştığı özel sorunları ele almak
 

Öncelikli Çalışma Alanları

INCO 2009 Çalışma Programı’nda şu yaklaşım sergilenmektedir:

- Varolan Bilim ve Teknoloji (B ve T) diyaloglarının ve ağlarının bölgesel düzeyde geliştirilmesi ve Uluslararası İşbirliği Projeleri (SICA) için öncelik alanlarının belirlenmesi.
- Üçüncü ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi.
- Üçüncü ülkelerdeki ulusal araştırma programlarına Avrupalı araştırmacıların dahil olma olanaklarının araştırılması ve analizi.

Bu bağlamda, INCO 2009 çağrıları kapsamında dört tür etkinlik hedeflenmektedir:

1. Bölgeler-arası B ve T işbirliğinin eşgüdümü
2. İkili B ve T işbirlikleri ve eşgüdümü
3. AB’nin üçüncü ülke programlarına katılımının desteklenmesi
4. UİN’ler arası ulus-aşırı işbirliğinin desteklenmesi

Bu bağlamda AB tarafından belirlenen hedef bölgeler / ülkeler;

 

  • Aday Ülkeler
  • Akdeniz Ortak Ülkeleri, Batı Balkan Ülkeleri, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri, Afrika- Karayip-Pasifik, Latin Amerika ve Asya
  • Gelişmekte olan ülkeler (her ülke /bölgenin özel ihtiyaçlarına odaklı)
  • Yükselen ekonomiler


Projelerinizde işbirliği yapabileceğiniz ve ortak olarak yer alabilecek Uluslararası İşbirliği Ortak Ülkeleri’nin (International Cooperation Partner Countries - ICPC) listesine Dokümanlar Bölümünden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası İşbirliği etkinlikleri için daha fazla bilgiye EUROPA INCO SERVICE ve CORDIS INCO PORTAL’dan ulaşabilirsiniz.

Dokümanlar

 
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 19.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 14837 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ