2.6 Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

 

Kabul Kredili Ödeme aslında ayrı bir ödeme şekli olmamakla birlikte, akreditif, vesaik mukabili ve mal mukabili ödeme şekillerinin vadeli uygulamalarında karşımıza çıkan ve vadeli alacağın bir poliçeye bağlanması durumunu ifade eden bir ödeme şeklidir. Bu çerçevede kabul kredili ödemenin üç türü mevcuttur :

Kabul Kredili Akreditif

Kabul Kredili Vesaik Mukabili

Kabul Kredili Mal Mukabili

Kabul Kredili Ödeme şeklinde, ihracatçı firmalar belgeler ile birlikte ithalatçıya bir adet de poliçe gönderirler. İthalatçı bu poliçeyi imzalayarak ihracatçıya geri yollar. İhracatçı da böylece hem vadeli alacağını belgelendirmiş olur, hem de bu poliçeye istinaden herhangi bir yerden finansman ihtiyacını karşılayabilir.

İhracatçılarımız, poliçeyi ithalatçılara imzalattıktan sonra isterlerse ithalatçının bankasından da aval (kefil olma şartı) isteyebilirler. Böylece bankanın da olaya taraf olması ve garanti vermesi sağlanmış olup alacağımız daha bir güvenceli hale gelmiş olur. Bu tür poliçelere müşteri kabullü banka avalli poliçe adı verilir.

 

 

 

2.6.1 Poliçe (Bıll Of Exchange / Draft)

 

Tespit edilmiş bir sürenin sonunda belli bir bedelin (borcun) ödeneceğine ilişkin alacaklının borçluya verdiği yazılı ve şartsız bir ödeme talimatıdır. Taraflar:

Poliçe düzenlemeye “keşide etmek”  (to draw) adı verilir.

 

 

 

2.6.2 Poliçelerde Aval ve Özellikleri

 

 

 

2.6.3 Peşin Ödemede İhracatçılarımız İçin Önemli Uyarı

 

İhracat bedeli olarak peşin ödenecek mal bedeli şayet yurt dışından yolcu beraberinde getiriliyorsa, ihracatçılarımız yurt dışındaki firmayı önceden uyarmalı ve ithalatçı firma yetkilisi ülkemiz gümrüğünden geçerken yanında getirdiği para için, gümrükte döviz beyan tutanağı  (Deklere) tanzim ettirmelidir. Aksi takdirde ilerde yapılacak ihracatın bedelinin yurda getirilmesi noktasında, kambiyo mercileri karşısında zor duruma düşülebilir. Unutmamak gerekir ki, ülkemiz mevzuatına göre ihracat sadece mal alım satımı değil, süresi içinde mal bedelinin de ülkeye getirilmesi demektir.