Turizm ve Çevre Mali Destek Programı
Turizm ve Çevre Mali Destek Programının genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Program ve başvuru belgeleri, süreci ile ilgili ayrıntılar için:
http://www.izka.org.tr/destekler/turizm-ve-cevre-mali-destek-programi-2/

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Tarafından Yapılacak Başvurular İçin Öncelikler:

 • Öncelik 1: Turizm için önemli alanların görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
 • Öncelik 2: Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi
 • Öncelik 3: Özellikle havza alanlarında ve turizm değerine sahip bölgelerde evsel ve endüstriyel atıksulardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
 • Öncelik 4:Kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu temini ve kalitesinin artırılması
 • Öncelik 5: Bölgede katı atık bertaraf kapasitesinin ve tehlikeli atık depolama kapasitelerinin artırılması
 • Öncelik 6: Kentsel ve endüstriyel katı ve tehlikeli atıkların geri dönüşüm, kazanım, yeniden kullanımının sağlanması
 • Öncelik 7: Hava kirliliği yoğun sanayi bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi
 • Öncelik 8: Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin temin edilmesi ve kullanılması amacı ile altyapının geliştirilmesi

Uygun Projeler:

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren ve süresi 18 ayı geçmeyecek projeler uygun kabul edilmektedir.

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Tarafından Yapılacak Başvurular İçin Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları)
 • 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler
 • Üniversiteler

*Destek almaya hak kazanabilmek için uygun başvuru sahiplerinin Başvuru Rehberinde yer alan koşulların tümüne uymaları gerekmektedir.

Dernekler, Vakıflar ve Odalar Tarafından Sunulacak Projelere Yönelik Öncelikler

 • Öncelik 1: Bölgedeki doğal, tarihi (ören yerleri vb.) ve kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması
 • Öncelik 2: Kır, kent, kongre ve kültür turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi
 • Öncelik 3: Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporları, kruvaziyer turizmi vb.) geliştirilmesi
 • Öncelik 4: Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması
 • Öncelik 5: Atık azaltımına yönelik olarak geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım yöntemlerinin yaygınlaştırılması

Uygun Projeler:

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren ve süresi 12 ayı geçmeyecek projeler uygun kabul edilmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar

*Destek almaya hak kazanabilmek için uygun başvuru sahiplerinin Başvuru Rehberinde yer alan koşulların tümüne uymaları gerekmektedir.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 12.644.196 TL’dir.

Mali Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 600.000 TL

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve % 75’inden fazla olamaz.  Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır.