Giriş

 

Finansal yönetim konusunda çok hızlı gelişmeler olmaktadır. 1950’lere kadar finans yöneticisinin ana görevi, muhasebe kayıtlarını tutmak, belli dönemler sonunda finansal raporlar hazırlamak ve firmanın gereksinim duyduğu fonları sağlamak olduğu halde; günümüzde finans fonksiyonu genel yönetim içinde daha geniş ve önemli bir yere sahiptir.

 

Çağdaş bir finans yönetimi; firmanın büyüklüğü ve büyüme hızı ne olmalıdır, firmanın kaynakları aktifler arasında nasıl dağıtılmalı, firmanın var oluşu ışığında en iyi sonuç verecek kaynak bileşimi nasıl sağlanmalıdır sorularına açık ve net bir cevap vermelidir. Diyebiliriz ki; finans yönetiminde sadece firmanın ihtiyaç duyduğu kaynakları bir araya getirilmesi yetmemektedir. Kaynakların kullanımı, aktiflere tahsisi de önemli yer tutmaktadır.

 

Finansal yönetimde finans yöneticilerine çok önemli görevler düşmektedir. Planlama, bu sürecin ilk adımıdır. Etkin bir planlama, büyük ölçüde finansal araç ve analizlere dayanmalıdır .Planlama fonksiyonunu yerine getirirken yararlanılan başlıca teknik de bütçelemedir. Planlarda hedef sayısal olarak belirlendikten sonra, bu hedefe en etkin şekilde ulaşmak için izlenmesi gereken politikalar saptlanmalı, alternatif politikalar arasında seçim yapılmalıdır. Finans yöneticisi, firmanın nakit ihtiyacını karşılamak için finansal piyasalar ile firma arasındaki bağı kurmak zorundadır.

 

Finans yönetimi, önemli ölçüde bütçe, bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu gibi mali enstrümanlardan yararlanır. Finans yöneticisinin kaptan olduğunu düşünürsek, bu araçları da mali kararlara yol veren bir dümen olarak düşünebiliriz. Önemli olan bu dümeni hangi zamanda, hangi yöne, hangi hızla çevireceğini bilmektir. Çünkü finansal yönetimde zamanlama da çok önemlidir. Bu finansal araçları düzenli ve etkin olarak düzenlemek, finansal yöneticiye firma hakkında sayısal veri sağlamanın yanı sıra firma denetimi yapma olanağını da sağlar.

 

Finansal yönetimin 3 temel amacı vardır.

Tüm bu kararları alırken ve uygularken, risk analizlerinin de yapılması gerekmektedir. İyi bir finans yöneticisi, karar alırken, firmanın amaçlarını gözönünde bulundurmalıdır. Firma amaçları; kar maksimizasyonu, değer maksimizasyou, süreklilik sağlamak, kalıcılığın sağlanması olarak özetlenebilir.

 

Diyebiliriz ki, finansal yönetim işletmelerin mali tablolarının okunması ve analiz edilmesi, bunun ışığında aktiflerin arttırılması, aktifler arttırılırken nasıl finanse edilecek, risk alma oranı ne olacak kararlarının verilmesi. Sonuç olarak; finanse edilen bu aktifler firma amacına uygun şekilde nasıl yönlendirilecek kararının verilmesidir. Finansal yönetici, bu kararı alırken iki noktada önemli kararlar vermek zorundadır. Bunlar biraz önce de bahsedilen risk alma ve beklenen getiri ne olmalıdır.Arzu edilen amaç, her zaman için, getiri maksimize edilirken riskin azaltılmasıdır.