çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Hibe Programı Uygulama Mekanizması

Yazdır


AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI

HİBE PROGRAMI UYGULAMA MEKANİZMASI
 

1. Hibe Programı Nedir?

 

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

 

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup,  ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.

 

2. Kimler Başvurabilir?

 

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.

 

Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

 

 • Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
 • KOBİ’ler,
 • Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
 • Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
 • Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarıdır.

 

Hibe Başvuru Rehberinde aksi belirtilmedikçe kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebilmekte, bu amaçla “iştirakçi” olabilmektedir.

 

3. Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

 

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

 

 KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

 

 • KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri 
 • Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
 • Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
 • Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
 • Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
 • İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler

 

 Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

 

 • Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar
 • Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası
 • Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi
 • Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleri

 

 Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

 

 • Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler
 • Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler
 • Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler
 • Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri
 • Araştırma faaliyetleri
 • Kırsal kalkınma faaliyetleri
 • Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler

 

4. Ne Zaman Başvurulabilir?

 

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve  teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.

 

Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.

 

Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu  internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alır.

 

5. Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

 

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.

 

Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.

 

6. Projeler Nasıl Değerlendirilir?

 

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.

 

Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;

 

 • Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
 • Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.

 

7. Nasıl Başvurulabilir?

 

Başvuru için, www.dpt.gov.tr, www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli; başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Bu forma, ayrıntılı proje teklifi eklenmelidir. Proje teklifinde; projenin amacı, hedef grupları, faydaları, bütçe dökümü, projenin beklenen çıktıları vb. detaylar usulüne uygun olarak yer almalıdır.

 

Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir.

 
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı
  
Bu sayfa 16.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 13578 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ