Finans ve Hibe Kaynaklarına Erişim


Finans Kaynakları ÇeşitliliğiGerek yerel yönetim birimleri, gerek Sivil Toplum kuruluşları, gerekse de Özel Sektör Temsilcileri tüm planlarını büyük ölçüde öz kaynakları ile hayata geçirmektedirler. Kurum ve kuruluşların sürdürülebilir ve rekabet edebilir yapılar olabilmeleri için fon kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve faaliyetleri için farklı kaynakları araştırıp, yeni işbirlikleri oluşturmaları artık zorunlu hale gelmiştir.

Bu zorunluluk, kurum ve kuruluşların finansal desteklere ulaşmasının yanı sıra, farklı kültürlerdeki iş yapma tekniklerine dair bir vizyon kazanmalarını da sağlamaktadır. Bu bilinçle Çelebi;

 • Öz sermayeleri yetersiz olan Genç Girişimcilerin
 • (KOBİ) Küçük ve Orta ölçekli İşletmelerin
 • Yazılım şirketlerinin
 • AR-GE faaliyetleri yürüten firmaların
 • (STK) Sivil Toplum Kuruluşlarının
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ve
 • Üniversitelerin

ulusal ve uluslararası finans ve hibe kaynaklarından istifade edebilmelerini temin etmek maksadıyla

 • ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • proje fikirlerinin oluşturulması,
 • ulusal ve uluslararası hibe ve kredi olanaklarının araştırılması,
 • başvuru dokümanlarının hazırlanması,
 • başvuru sürecinin takibi ve
 • finansman almaya hak kazanmış kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi

konularındaki kapasitelerini artırmaya yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır.

Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar, yabancı konsolosluklar, Kalkınma Bankaları (HWK, KwF, İslam Kalkınma Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası vs.) ve diğer tüm ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca sağlanan hibe ve kredi programlarına dair özet bilgiler bu sayfanın diğer bölümlerinde sunulmaktadır. .Kırsal Kalkınmaya Yönelik Destekleme Programı (KKYDP)2006-2010 yılına kadar Kalkınma Plan ve programları ile Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde çiftçilere, tarıma dayalı sanayi yatırımcılarına, tarımsal örgütlere yönelik toplam beş etap kırsal kalkınmaya yönelik destekleme programı açılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye, IPA tüzüğünün, aday ülke statüsünde, bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA'nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında 2013 yılına kadar çeşitli hibe programları açıklanacaktır.  

 

Hibe Programlarına Başvuru için Genel Uygunluk Kriterleri:

Aşağıda belirtilen Kayıt Sistemlerine kayıtlı tüm tarımsal işletmeler, hibe programları için genel uygunluk kriterlerini taşımaktadır.

 • Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi
 • Hayvan Kayıt Sistemi (yalnızca hayvansal ürün üretimi yapan işletmeler, örneğin sucuk, peynir, bal, vs üretimi yapanlar)
 • Ulusal Vergi Sistemi

 

Uygun Harcamalar

 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
 • Malın pazar değerine kadar bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere malzeme ve yeni makinelerin alımı ya da leasing yolu ile alınması; malın alımı ya da leasing yolu ile alımı ancak sözleşme sonunda malın mülkiyetinin kiracıya transferi koşulu ile uygundur,
 • Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12'sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları   lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik  genel masraflar ve proje değerinin maksimum  %4'üne tekabül eden, 6.000 Avro'yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlığı için ödenek ayrılması.
 • Leasing yoluyla alım ile ilgili kiralayanın marjı,  geri ödemenin faiz masrafları, genel masraflar ve sigorta giderleri gibi masraflar,
 • İkinci el/kullanılmış ekipman alımı,
 • Tarımsal üretim hakları, canlı hayvan ve yıllık bitkilerin alımı ile dikim masrafları,
 • Bakım, işletme, amortisman ve kira bedelleri ile yardımın yürütülmesi ve yönetilmesinde kamu idaresinden kaynaklanan masraflar;
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından projenin seçimi ve sözleşme öncesinde yapılan harcamalar (yukarıda tanımlanan genel masraflar hariç)

 

Yardım Oranı

 • Hibe desteği kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçiler tarafından işletilen tarımsal işletmelere yatırımlar için %55,
 • Dağlık alanlardaki (Bölüm 3.2.4'te tanımlandığı şekilde) tarımsal işletmelere yatırımlar için %60,
 • Hibe desteği kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçiler tarafından işletilen dağlık alanlardaki tarım işletmelerine yatırımlar için %65.

IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri 1.000.000 Avro ile sınırlıdır.

IPARD süresince her bir faydalanıcı için maksimum dört uygun yatırıma izin verilir. Faydalanıcı, ancak bir önceki yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD desteğinden yararlanmak için yeniden başvurabilir.
TÜBİTAK DestekleriTÜBİTAK Desteklerine kimler başvurabilir?

 • Çocuklar, Gençler, Öğretmenler, Akademisyenler
 • Sanayi kuruluşları
 • Kamu kuruluşları

 

Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK Destek Oranı ve Programlar Nelerdir?

Sanayi AR-GE Projelerini Destekleme Programının Amacı; firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye'de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %60'a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

  

Ne tür Projeler Desteklenmektedir?

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

 

TÜBİTAK Projelerinde Hangi Gider Kalemleri Desteklenmektedir?

Desteklenen Gider Kalemleri;

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri,
 • İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri),
 • Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri,
 • Yeminli mali müşavir ücretleriDış Ticaret Müsteşarlığı (İGEME) DestekleriUluslararası pazarlarda imalat, tarım ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla ihracata yönelik devlet destekleri verilmektedir.

 

DTM (İGEME) Desteklerine kimler başvurabilir?

İhracat yapmayı veya ihracatını artırmayı hedefleyen

 • SDŞ'ler (Sektörel Dış Ticaret Firmaları) 
 • DTSŞ'ler (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri) 
 • KOBİ'ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) 
 • Yazılım Şirketleri
 • Büyük Ölçekli Şirketler (Turquality desteğinden faydalanabilmektedirler)
 • Üretici/İmalatçı Organizasyonları

ihracata yönelik devlet yardımlarına başvurabilirler.

 

DTM (İGEME)'den hangi konularda destekleme alabilirim?

Dış Ticaret Müsteşarlığının, “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” şunlardır;

 • Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
  • Bireysel Katılım
  • Milli Katılım
   • Türk İhraç Ürünleri Fuarı
   • Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı
 • Yurtiçi İhtisas Fuarları Desteği
 • Yurtdışı birim açma destekleri
  • Ofis
  • Depo
  • Mağaza
  • Showroom
 • Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
  • Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi
  • Pazar Araştırması Raporları ve İstatistik Satın Alınması ile Üyelik Giderlerinin Desteklenmesi
  • Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programlarının Desteklenmesi
  • Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Sitelerine Üyelik Giderlerinin Desteklenmesi
 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
  • ISO belgelendirme
  • CE Marka İşaretlemesi
  • Organik Ürün ve Sağlık Sertifikaları
 • Marka Desteği (Turquality ®)
 • AR-GE desteği
 • Eğitim ve Danışmanlık Yardımı
 • İstihdam Yardımı
 • Tasarım Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi

 

DTM (İGEME) desteklerine nasıl başvurabilirim?

Uzmanlarımız başvuru ve destekleme süreci konusunda size detaylı bilgi sunacaklardır. Lütfen  bizimle irtibata geçiniz.
Eximbank Kredi ProgramlarıTürkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) 1987 yılında çıkarılmış olan 3332 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ülkemizin Resmi İhracat Destek Kurumudur.

Türk Eximbank'ın temel amacı;

 • İhracatın geliştirilmesi,
 • İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslar arası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,
 • Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracata yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenmesi.

 

Eximbank'a Hangi Amaçla Başvurulur?

İhracat için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak ve/veya garanti programlarına başvurmak (ihracattan alacakların sigortalanması) isteyen tüm ihracatçı firmalar, Eximbank'ın kredi ve sigorta programlarından faydalanabilmektedirler.  

İhracatın finansmanı; ihracatçının ve/veya ihracatçının sevkiyat yapacağı alıcının sevk öncesi ve/veya sevk sonrası dönemde kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir. İhracatın finansmanı, vadeye göre kısa, orta ve uzun; riskin alındığı tarafa göre alıcı ve satıcı kredileri; kullanım yeri ve amacına göre sevk öncesi ve sevk sonrası finansman gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır.

 

İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri

Kredinin Amacı Nedir?

İhracatçı, imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

Kredinin Kullandırım Şartları Nelerdir?

Kredi, Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilir.

Vadesine göre;

 • Kısa Vadeli
 • Orta Vadeli
 • Uzun Vadeli

Niteliğine göre;

 • Sevk Öncesi İhracat Kredileri
 • İhracata Hazırlık Kredileri
 • Özellikli KredilerKOSGEB DestekleriKOSGEB Desteklerine kimler başvurabilir?

Desteklere sadece imalat ve hizmet sektöründeki KOBİ'ler başvurabilir.

İmalat sanayi işletmelerini desteklemekte olan KOSGEB 18 Eylül 2009 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ'leri de geliştirme görevi üstlenmiş ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörlerini belirlemiştir.

KOSGEB tarafından verilen destek/kredilerden yararlanabilecek KOBİ'lerin sektörlerini buradan inceleyebilirsiniz.  

  

KOBİ Tanımı

250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilânçosu 25.000.000-TL'yi (Yirmibeş Milyon Türk Lirası'nı) aşmayan işletmelerdir.

 

KOSGEB'den hangi konularda destekleme alabilirim?

 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Girişimciliği Destekleme
 • Kalite Geliştirme
 • Banka Kredi Faiz Destekleri
 • Bilişim
 • Bölgesel Kalkınma
 • Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme
 • Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
 • Uluslararası İşbirliği Geliştirme

 

KOSGEB desteklerine nasıl başvurabilirim?

Uzmanlarımız başvuru ve destekleme süreci konusunda size detaylı bilgi sunacaklardır. Lütfen  bizimle irtibata geçiniz.

Avrupa Birliği Hibe Programları
Katılım Öncesi Mali Yardım - IPAAvrupa Komisyonu, 2007-2013 yılları arasında aday ülkelere yapacağı mali yardımların çerçevesini belirlemiş olup tek bir program altına düzenlenmiştir. Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) olarak adlandı-rılan bu yeni düzenleme ile AB, aday ülkeleri tam üyeliğe hazırlamayı amaçlamaktadır.

2003 yılı içinde Türkiye'ye 300 milyon Avro olan mali yardım, 2005 yılında 500 milyona çıkmış olup, IPA'dan 2007-2013 yılları arasında tüm aday ülkelere ayrılması beklenen miktar 10 milyar Avro dolayındadır.

IPA'nın toplamda beş bileşeni bulunmaktadır.

 1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
 2. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği
 3. Bölgesel Kalkınma
 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 5. Kırsal Kalkınma

Yukarıda belirtilen 5 bileşen'den, Bölgesel Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Programları kapsamında KOBİ'lere ve kurum/kuruluşlara yönelik açılan hibe programlarının duyurulması, projelendirilmesi gibi uzmanlık gerektiren konularda Çelebi olarak hizmet vermekteyiz.

 

Hibe Nedir?

 • Doğrudan ve geri ödemesiz kaynaktır ("hibe kredisi" yanlış bir tanımlamadır, çünkü kredi, geri ödemesi olan finansal bir borçlanma aracıdır).
 • Ticari ve ticari olmayan niteliklerde tahsis edilir.
 • Sözleşme makamı tarafından belirli bir yararlanıcıya verilir. (Genellikle Merkezi İhale ve Finans Birimidir)
 • İstenilen hedef ya da hedefleri gerçekleştirmek amacını taşıyan eylemi/eylemleri uygulamak için verilir.

 

Kimler Hibe Programlarına başvurabilir?

 • Öz sermayeleri yetersiz olan Genç Girişimciler
 • (KOBİ) Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler
 • Yazılım şirketleri
 • AR-GE faaliyetleri yürüten firmalar
 • (STK) Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Belediye, İl Özel İdaresi, vb)
 • Meslek Odaları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, vb)
 • Üretici birlikleri ve Kooperatifler
 • Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri ve Eğitim Kurumları

 

Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma ve kırsal kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

 

Ne Kadar Fon, Hibe olarak Talep Edilebilir?

Bu oran, program'a göre değişir, ancak geçmiş programlardan yola çıkarak genel bir ifade ile hibe oranı KOBİ'ler için en fazla %50 iken, bu oran STK'lar ve Kamu kurum/kuruluşları için %80-90'lara kadar çıkmaktadır.


Hibe Programlarına Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde "Proje Teklif Çağrıları" yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.

Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür.

Önemli bir uyarı: Projelere dair çağrı ile başvuruların tamamlanması için verilen süre 60 ile 90 gün arasında değişse de, proje fikirlerinin oluşturulması, başvuru dokümanlarının ve eklerin hazırlanması için bu süre kısıtlı kalabilmektedir, bu nedenle hibe programlarına başvurmayı düşünen kurum ve kuruluşlar programları web-sitemizden sürekli takip etmelidirler.

 

Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda "Bağımsız Değerlendirme Komiteleri" tarafından, "Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi"nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.

Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;

 • Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;
 • Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.Ülke ProgramlarıProgram, özel sektördeki pilot yatırımların yanı sıra, geçiş dönemi yaşayan ve gelişen ülkelerde sürdürülebilir ekonomik gelişimi destekleyen uzun vadeli ticari ilişkileri teşvik etmektedir. Bu kapsamda, program, söz konusu ülkelere yatırım yapan firmaların karşılaşabileceği bazı risklerle başa çıkmayı kolaylaştırabilecek, inşaat, makine ve donanım tedariki, sevkiyat, bilgi paylaşımı ve proje yönetimi alanlarını kapsayan projelere finansal destek sağlamaktadır.

Afrika, Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Latin Amerika kıtalarında yatırım yapmayı planlayan ve yenilikçi yatırım fikri olan Türk firmaları için 1.5 milyon Euro'luk (%50) hibe fırsatı bulunmaktadır. Ancak Türk firmaları bu programa en az bir yabancı ortak ile girmek zorundadır. Yabancı ortağın, yatırım'ın fonlanmayan %50'lik kısmının belirli bir oranını finanse etmesinin yanı sıra beraberinde bilgi ve deneyimini de getireceği için Türk şirketlerin, yabancı ortak fikrine olumlu bakmaları tavsiye edilir.

Neden bu kıtalarda yatırım yapmalıyım? Günümüzde, global pazarda çok yıkıcı rekabet koşulları altında faaliyetlerini yürüten firmalarımız için, yoğun satış-pazarlama çabalarının yanı sıra, yatırım ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi, firmaların rekabet güçlerini artıracaktır. Bu nedenle, program kapsamındaki ülkelerdeki yatırımlar, Türk firmalarımızın global pazardaki hareket kabiliyetini artıracaktır.

Program için yılda iki kez çağrı yapılmaktadır. Ortağın bulunması ve proje teklifi hazırlama gibi faaliyetler yaklaşık 3-4 ay gibi bir süre alacağından, ilgilenen firmaların bir an önce kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.   


Afrika 
 • Benin
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cape Verde
 • DR Congo
 • Mısır
 • Etiyopya
 • Gambia
 • Ghana
 • Kenya
 • Masagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Fas
 • Mozambik
 • Namibia
 • Rwanda
 • Senegal
 • Sierre Leone
 • Güney Afrika
 • Sudan
 • Güney Sudan
 • Tanzanya
 • Uganda
 • Zambia 


Asya 
 • Afganistan
 • Bangladeş
 • Endonezya
 • Mongolia
 • Nepal
 • Pakistan
 • Filistin
 • Filipinler
 • Tayland
 • Vietnam
 • Yemen

 

 


Latin Amerika 
 • Bolivya
 • Brezilya
 • Kolombiya
 • Guatemala
 • Nicaraqua
 • Peru
 • Suriname

 

 


Orta ve Doğu Avrupa 
 • Arnavutluk
 • Ermenistan
 • Bosna Hersek
 • Gürcistan
 • Kosova
 • Makedonya
 • Moldova

 

 
Kalkınma Bankalarının Kredi Programları • Kalkınma Yatırım ve İşletme Kredileri; sanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar
 • Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı KOBİ Geliştirme Kredisi; Yatırım tutarı 25.000.000 €'yu aşmayan ve çalışan sayısı 500 kişiden az olan sanayi ve turizm sektöründe hizmet veren KOBİ'ler ile firma büyüklüğüne bakılmaksızın çevre koruma, sağlık, eğitim, enerji verimliliği ve bilgi temelinde ekonomik gelişim gösteren sektörlerde faaliyette bulunan yatırımcılar
 • İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Yatırım Kredisi; Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yerli ve ithal makine-teçhizat alımlarının ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanıdır.

 

Kredi Programları

Döviz Kredileri

1-  Avrupa Yatırım  Bankası  Kaynaklı  Yatırım Kredisi; yurt içi ve yurt dışı yatırımların finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Toplam aktif büyüklüğü 75 Milyon EURO'dan az,  çalışan sayısı 500 kişiden az, KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3'den az olan  sanayi (tarımsal sanayi dahil), turizm ve hizmetler sektöründe hizmet veren  şirketler yararlanabilecektir.
Kredi LimitiKredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50'si finanse edilmekte olup, kredi tutarı minimum 250.000.-EURO, maksimum 12.500.000.-EURO olabilecektir.
VadesiMaksimum 4 yıl ödemesiz dönem dahil 12 yıla kadar vade olabilmektedir.

 

2- Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası  Kaynaklı  Yatırım Kredisi; yurt içi ve yurt dışı yatırımların  finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Toplam aktif büyüklüğü 75 Milyon EURO'dan az,  çalışan sayısı 500 kişiden az,  KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3'den az olan  sanayi ve turizm sektöründe faaliyette bulunan şirketler yararlanabilecektir.
Kredi LimitiKredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50'si finanse edilmekte olup, kredi tutarı minimum 250.000.-EURO, maksimum 5.000.000.-EURO olabilecektir.
VadesiMaksimum 5 yıl ödemesiz dönem dahil 10 yıl.

 

3- İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı  Yatırım Kredisi; yatırımcıların yerli ve ithal  makine-teçhizat alımlarının ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi LimitiMinimum 35.000 İslam Dinarı(İD), maksimum 3.500.000 İD  
(1 İslam Dinarı = 1 SDR )
VadesiMaksimum 3 yıl ödemesiz dönem dahil 10 yıla kadar vade olabilmektedir.

 

4- Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Dünya Bankası Enerji Kredisi; rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, gel-git,  biyokütle, biyogaz, hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri ve kurulu gücü 100 MGW ve altında olan kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri ile rezervuar hacmi 100 milyon metre küpün   veya rezervuar alanı 15 kilometrekarenin  altında olan hidroelektrik üretim tesislerinin mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca belirlenen “Yenilenebilir Enerji”  tanımına ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurulca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere  sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi LimitiKredilendirme oranı, projenin toplam yatırım tutarının maksimum % 50'si kadar olup,   kredi limiti her bir proje için 40 milyon USD'ı geçemez. Proje'den istenilecek  minimum öz kaynak oranı % 25 olacaktır.
VadesiMaksimum 4 yıl ödemesiz dönem dahil  12 yıl vade olabilecektir.

 

5- AKA Kaynaklı Döviz Yatırım Kredisi; yatırımcıların Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithal edecekleri makine teçhizatın finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi LimitiKrediye konu yatırım malı sipariş tutarının en az  500.000.-EURO veya 1.000.000.-USD olması gerekmektedir. Makine teçhizat alımlarının kısmen veya tamamının  finansmanı AKA tarafından kabul edilebilir bir ihracat sigorta kurumunun garantisinin sağlanması  ile kullandırılır.
Vadesi6 ay ödemesiz dönem dahil 4-5 yıl vade olabilmektedir.

 

6- KfW Kaynaklı Döviz Yatırım Kredisi; yatırımcıların Almanya'dan ithal edecekleri Alman orijinli makine teçhizatın finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi LimitiKrediye konu yatırım malı sipariş tutarının en az  500.000.-EURO olması gerekmektedir. Makine teçhizat alımlarının ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin en fazla %85'inin finansmanında Alman İhracat Sigorta kurumu olan Hermes garantili olarak kullandırılır.
Vadesi6 ay ödemesiz dönem dahil 5 yıl vade olabilmektedir.

 

7- UBS Kaynaklı Döviz Yatırım Kredisi; yatırımcıların İsviçre'den ithal edecekleri İsviçre orijinli makine teçhizat alımları ve  bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin  finansmanında kullandırılır.

 Kimler Yararlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi LimitiKredinin kullandırılabilmesi için sözleşme tutarının  500.000.-CHF veya USD olması gerekmektedir.  Makine Teçhizat Tutarı ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin en fazla  %85'inin finansmanında kullandırılır.
Vadesi6 ay ödemesiz dönem dahil 5 yıl vade olabilmektedir.

 

 

YTL Kredileri

1- Türkiye Kalkınma Bankası Kaynaklı Yatırım Kredileri

Kimler Yararlanabilir Yatırımcıların Bankamızca uygun görülen sektörlerde yapacağı sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanında  kullandırılır.
Kredi LimitiToplam sabit yatırım tutarının en fazla %80'inin finansmanında kullanılır.
Vadesi2 yıl ödemesiz dönem dahil 5 yıl vade olabilir.

 

2- Türkiye Kalkınma Bankası Kaynaklı İşletme Kredileri; teşvik edilebilir konularda yatırım yapan yatırımcıların işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Bankamızca uygun görülen sanayi ve hizmet sektörlerindeki yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi LimitiBankaca yürütülecek değerlendirme çalışmasında belirlenecek tutar.
Vadesi1 yıl ödemesiz dönem dahil 3 yıl vade olabilmektedir.

 

3- Türkiye Kalkınma Bankası Kaynaklı Finansal Destek Kredisi

Kimler Yararlanabilir Sabit yatırım harcamaları dışında serbest kullanıma yönelik finansman ihtiyacı olan yatırımcılar yararlanabilir.
Kredi LimitiFinansal Destek Kredisi limiti, şirketin yıllık brüt satışlarının %25'ini, her durumda 3 Milyon YTL'yi aşamaz ve  250.000.-YTL'den düşük olamaz..
Vadesi1 yıl ödemesiz dönem dahil toplam 4 yıldır.

 

4- Eximbank  Kaynaklı Sevk Öncesi İhracat Kredisi; ihracatçı ve imalatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Eximbank'ın belirlediği Sevk Öncesi İhracat Kredileri Uygulama Esasları ve Bankamızca belirlenen kullandırım koşulları çerçevesinde kullandırılır.

Kimler Yararlanabilir Sevk Öncesi Türk Lirası ve Döviz İhracat Kredileri Eximbank tarafından Bankamıza tahsis edilen limit dahilinde A.Ş. statüsündeki İhracatçı (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç) veya imalatçı vasfını haiz ihracatçı firmalar ile ihracat bağlantılı mal üreten nihai mal üreticisi niteliğindeki imalatçı firmalara Eximbank'ca belirlenen Türk menşeili malların, serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı kullandırılır.
Kredi LimitiBir firmanın kullanmakta olduğu Sevk Öncesi Türk Lirası veya döviz İhracat Kredisi'nin ana para bakiyeleri (Tüm bankalardan kullandığı) toplam 6 trilyon YTL'sını  veya 10 milyon USD'ını aşamaz.
VadesiAzami 540 gün.Dünya Bankası STK Hibe ProgramlarıDerneklerin gerek boyutlarının gerekse de faaliyet alanlarının genişlemesinin, artan finansal kaynak ihtiyacını beraberinde getirdiğini, ancak mevcut bireysel ve kurumsal bağışların bu ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu göstermiştir. Bu bilinç ile Dünya Bankası bölgesel kalkınmaya katkısı olacak derneklerin faaliyetlerinin bir kısmını finanse edebilecek çeşitli hibe programları açmaktadır. Bunlar;

 

1.Küçük Hibe Programları:

Hibeler genelde 3000-7000 ABD doları arasındadır, ancak 15.000 ABD dolarına kadar da çıkmaktadır. Küçük Hibe Programı nadiren bir aktivite için önerilen bütçenin yarısından daha fazla fon verir ve bu yüzden Dünya Bankası'nın hibeleri diğer kaynaklardan gelen katılımlar için destekleyici rol oynar.

 

2.Yaratıcı Kalkınma Fikirler Programı:

Yaratıcı Kalkınma Fikirler Programı, 1998 yılından itibaren uygulanmakta olup, bu program yenilikçi öneriler için bir yarışmadır. Yoksullukla mücadeleye ve kalkınmaya yardımcı olacak yaratıcı ve girişimci fikirlere kaynak sağlayan bu program, uygulandığı tarihten itibaren 500'den fazla projeye 25 milyon ABD Doları tutarında fon sağlamıştır.İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.